Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a k analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte.

Obchodné podmienky

Test TOMKET
Riken Nankang Bridgestone Firestone Pirelli TUV
Michelin
DOT

DOT - U nás vždy viete, čo kupujete!

Novo v detaile pneumatiky zobrazujeme DOT* (týždeň a rok výroby) a krajinu pôvodu *väčšiny skladových zásob. Upozorňujeme na niektoré ponuky, ktoré sa objavujú na internete, pochádzajúce z niekoľko rokov starých zásob. Nekupujte starý tovar u podozrivých dodávateľov. Vedeli ste, že existuje Barum z Číny?


1. Všeobecné ustanovenia

Obchodné podmienky slúžia na to, aby obchodné vzťahy so zákazníkmi mali právne záväzný základ pre obe strany. Práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho sa riadia českým právnym poriadkom a týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.

Predávajúci:
TOMKET, s.r.o., IČ 25123998, se sídlom Praha 1, Vojtěšská 245/1, PSČ 110 00, Česká republika zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddieli C, vložke 51699

Kupujúci (zákazník):
Kupujúci (spotrebiteľ podľa občianskeho zákonníka) odovzdá pri zahájení obchodného vzťahu predávajúcemu iba svoje kontaktné údaje. Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim vyslovene neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 40/1964 Sb., občiansky zákonník, ako i predpismi súvisiacími.

2. Bezpečnosť a ochrana informácií

Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy s kupujúcim a nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe a podobne s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom týkajúcich sa objednaného tovaru (oznámenie mena a adresy dodania).

3. Objednanie tovaru

Zákazník prostredníctvom e-shopu na internetových stránkach predávajúceho vykoná objednávku tovaru, ktorá obsahuje druh tovaru, jeho množstvo, cenu, meno a kontaktné údaje kupujúceho a miesto dodania. Táto objednávka je návrhom kúpnej zmluvy a zákazník jej podaním potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, ako i s reklamačným poriadkom, a súhlasí s nimi. Takto vykonanú objednávku potvrdí predávajúci zákazníkovi e-mailem a to do 24 hodín od jej obdržania. V prípade, že objednaný tovar nie je skladom, dohodne predávajúci so zákazníkom individuálny termín dodania prípadne navrhne dodanie iného adekvátneho tovaru.

Odoslaním objednávky zákazník súhlasí i s cenou tovaru. V prípade záujmu o zníženie ceny na základe konkurenčnej ponuky je nutné si túto cenu dohodnúť s predávajúcim vopred (pred odoslaním objednávky). Spätná úprava ceny a fakturačních údajů nie je možná.

Objednáním zboží na našich internetových stránkách zákazník souhlasí se zasíláním informačních emailů naší společnosti.

Nápis DEMO alebo ZO je u pneumatík, ktoré našou firmou boli vystavované a obuté. Tieto pneumatiky majú najazdené cca 50 km. Pneumatiky, pri ktorých je uvedený zelene tento nápis sú ponúkané v osobitnom režime za výpredajovú cenu.

4. Platobné podmienky

Objednaný tovar platí kupujúcí, takým sposobom aký si zvolil v objednávce. Do doby zaplatenia tovaru je tovar majetkom predávajúceho. V prípade objednávky nadštandardných rozmerov alebo objednávky v hodnote nad 1.000€ s DPH môže predávajúci požadovať zaplatenie zálohy vo výške 50% z hodnoty objednávky. Takto zaplatená záloha bude zarátaná na celkovú kúpnu cenu.

5. Reklamácie – pozri reklamačný poriadok

Reklamácie sú vybavované štandardným spôsobom v súlade s platnou právnou legislatívou. Odporúčame zákazníkom venovať patričnú pozornosť prevzatiu tovaru s ohľadom na možné poškodenie a tým predísť prípadným nezrovnalostiam.

6. Dodacie podmienky

Termín dodania oznámi predávajúci kupujúcemu pri potvrdení objednávky. Väčšina zásielok je doručená zákazníkovi do 7 dní, pneumatiky, ktoré nie sú skladom, do 14 dní. Predávajúci informuje kupujúceho o odhadovanej dobe dodania a možnom meškaní, túto informáciu podá predávajúci súčasne s potvrdením objednávky. Dodávateľ si vyhradzuje právo odchýliť sa od dohodnutého termínu dodania o 3 pracovné dni.

Doručenie balíka je vykonávané prostredníctvom přepravní spoločnosti. Prepravca telefonicky kontaktuje zákazníka v deň doručenia zásielky, aby s nim dohodol podrobnosti odovzdania, oznámi mu približný čas doručenia, výšku dobierky a ďalšie prípadné náležitosti. Zásielka býva štandardne doručovaná medzi 8. a 21. hodinou v pracovných dňoch (presnú dobu doručenia nejde ovplyvniť, ale je možné ju upresniť po kontaktu s dopravcom). V prípade nezastihnutia na uvedenej adrese dodania zanechá přepravce oznámenie a balík sa pokúsi doručiť ešte raz nasledujúci pracovný deň. Cestu zásielky je možné sledovať na internete na webovej stránke přepravce po zadaní jej čísla, ktoré príde zákazníkovi e-mailom po jej expedícii.

Kupujúci je povinný bezprostredne pri dodaní prekontrolovať spolu s dopravcom stav zásielky – najmä druh a množstvo tovaru a neporušenosť obalov podľa priloženého dodacieho listu.

U váhovo neštandardných pneumatík s hmotnostný vyššou ako 31,5 kg (niektoré nákladné pneumatiky v rozmeroch R17,5, R19.5, R22,5, agro-industrial a niektorých atypických SUV rozmerov) bude doprava riešená individuálne po dohode s kupujúcim.

Doručenie balíka je vykonávané prostredníctvom prepravnej spoločnosti. Cena dopravy v rámci územia SR je 2,- € / kus vrátane DPH (s váhou nižšiou ako 31,5 kg). Prepravca telefonicky kontaktuje zákazníka v deň doručenia zásielky.

7. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Kupujúci má právo podľa § 53 ods. 7 občianskeho zákonníka odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu bez zbytečného odkladu. Odstúpenie od zmluvy musí byť vykonané písomne a za splnenie tejto podmienky sa považuje zaslanie e-mailu na adresu info@pneu.sk. Pokiaľ sa tak zákazník rozhodne, musí nepoškodený tovar, bez známok používania alebo opotrebovania, v pôvodnom obale s originálom dokladu o kúpe doručiť bez zbytečného odkladu na adresu expedičného skladu. Pred vrátením tovaru kupujúci zašle e-mail s číslom faktúry a súčasne oznámi číslo bankového účtu, na ktorý chce vrátiť uhradenú čiastku. Od tejto čiastky budú odčítané skutočne vynaložené náklady spojené s vrátením tovaru (najmä náklady na dopravu). Predávajúci má povinnosť vrátiť zákazníkovi túto čiastku nejneskôr do 30 dní od obdržania odstúpenia od kúpnej zmluvy. Zákazníkovi bude odpočítaná suma vo výške 1 € spojená s bankovými poplatkami za prevod.

Predávajúci je oprávnený vždy a bez udania dôvodov od uzavretej zmluvy odstúpiť. Zmluvné strany sa dohodli, že kupojúcí sa pre tento prípad vzdává akéhokoľvek nároku na náhradu škody.

8. Reklamačný poriadok

Všeobecné podmienky reklamácie

Povinnosti kupujúceho
Kupujúci je povinný si dodaný tovar dôkladne prezrieť a bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zistených chybách. Kupujúci môže oprávnenú reklamáciu podať jedným z následujúcich spôsobov:
a) na e-mailovú adresu prevádzkovateľa info@pneu.sk
b) poštou na adresu prevádzkovateľa Tomket s.r.o., Tolarova 630, 384 51 Volary alebo Jetřichov 165, 549 83 Jetřichov

Povinnosti predávajúceho v záležitosťou reklamácií
Predávajúci rozhodne o reklamácii nejpozději do 3 pracovních dnů, přičemž do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby k odbornému posouzení vady. Predávajúci vyrozumie kupujúceho e-mailom a prípadne telefonicky.

Reklamácia uplatnená v záručnej dobe

Všeobecné ustanovenia
Tento reklamačný poriadok bol spracovaný podľa Občianskeho zákonníka a vzťahuje sa na tovar, ktorého reklamácia bola uplatnená v záručnej dobe.
Ku každému tovaru je prikladaný dodací list (poprípade faktúra, daňový doklad), ktorý môže slúžiť zároveň ako záručný list, pokiaľ tento nie je priložený. Prevzatie tovaru a súhlas so záručnými podmienkami potvrdzuje zákazník podpisom dodacieho (prepravného) listu. Pokiaľ nie je tovar osobne odobraný, rozumie sa prevzatím tovaru okamih, kedy tovar preberá od dopravcu.
Pokiaľ kupujúci zistí akýkoľvek rozdiel medzi dodacím (prepravným) listom a skutočne dodaným tovarom alebo ak zistí priamo pri prevzatí poškodenie tovaru, odporúča predávajúci takto dodaný tovar od dopravcu neprevziať a o tejto skutočnosti informovať predávajúceho. Pokiaľ tak neučiní, vystavuje sa nebezpečiu, že mu prípadná neskoršia reklamácia nebude uznaná.

§ 616 Shoda s kupní smlouvou
(1) Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad.
(2) Nestanoví-li tento zákon jinak, shodou s kupní smlouvou podle odstavce 1 se dále rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá. U potravin musí být vyznačeno datum minimální trvanlivosti, a jde-li o potraviny podléhající rychlé zkáze, datum použitelnosti. Připouští-li to povaha věci, má kupující právo, aby byla věc před ním překontrolována nebo aby její činnost mu byla předvedena.
(3) V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není- -li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.
(4) Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Záručné podmienky
a) Záručná doba je doživotná, vzťahuje sa na skryté vady. Na nákladní a užitkové pneumatiky je záruční doba stanovena na 1 rok pro právnické osoby a 2 roky pro fyzické osoby. Pneumatika predané pred viac ako 2 rokmi, bude prípadne nahradzovaná vo výške zodpovedajúcej zvyšnej časti dezenénu nad zákonom stanovenú hranicu. Táto doba začína dňom prevzatia tovaru a končí zánikom prípadne úmrtím zákazníka.
b) Ak je chyba odstrániteľná, bude chyba bezplatne odstránená. V prípade neodstrániteľnej chyby bude tovar vymenený na náklady predávajúceho.
c) Nárok na uplatnenie záruky zaniká v nasledujúcich prípadoch:
- neodborná montáž, zaobchádzanie či obsluha alebo použitie tovaru v rozpore so stanoveným technologickým postupom,
- používanie tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojimi parametrami parametrom uvedeným v dokumentácii alebo iné porušenie technologických prikázaní,
- poškodenie tovaru prírodnými živlami,
- poškodenie tovaru nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s technologickými či inými podmienkami uvedenými v dokumentácii,
- opotrebovanie po hranicu stanovenú zákonom.

Postup pri výmene (reklamácii) tovaru
Odberateľ bez meškania kontaktuje dodávateľa e-mailom alebo telefonicky. Na základe tejto komunikácie navrhne dodávateľ spôsob prepravy tovaru na svoju adresu, prípadne si tuto dopravu môže odberateľ zaistiť sám. Po prevzatí tovaru na adrese pobočky dodávateľa tento o tom informuje odberateľa a ďalej bude zahájený dohodnutý spôsob výmeny, poprípade zákonom stanovený spôsob reklamácie tovaru.
Pokiaľ odberateľ zistí dodatočne nezrovnalosti na faktúre, ktorá je súčasťou dodávky, prípadne táto faktúra súčasťou dodávky nebude, bude bez meškania kontaktovať dodávateľa, ktorý ju upraví podľa jeho požiadavkov (pokiaľ to zákon umožňuje), poprípade ju opätovne zašle e-mailom na e-mailovú adresu odberateľa.
V prípade zahraničných odberateľov s platným DIČ bude nákup tovaru oslobodený od dane z pridanej hodnoty.

Doporučenie pri preberaní zásielok
Pri prevzatí tovaru je v záujme kupujúceho pozorne si prekontrolovať obsah zásielky, na neskoršie reklamácie ohľadne druhu, množstva alebo poškodenia tovaru pri doprave nemusí byť braný zreteľ. Podpísaním dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že tovar bol dodaný v poriadku.
Vzhľadom k tomu, že dopravu Vami objednaného tovaru vo väčšine prípadov zaisťuje tretia osoba, dodržujte nasledujúci postup:
Pri dodaní tovaru si pozorne skontrolujte stav tovaru. Ak je všetko v poriadku, potvrďte prevzatie tovaru podpísaním dodacieho (prepravného) listu. Jeho podpísaním vyjadrujete súhlas s tým, že tovar bol dodaný bez chýb a v množstve, ktoré je uvedené v dodacom listu.
Ak má tovar akékoľvek vady v okamihu dodania alebo nesúhlasí druh či množstvo, je nutné tieto skutočnosti poznamenať na dodacom (prepravnom) liste. Ak je tovar poškodený, môže kupujúci prevzatie odmietnuť.
Pokiaľ nebudú zaznamenané informácie o vadách na dodacom (prepravnom) liste, reklamačné konanie nemusí byť zahájené.

9. Podmienky pre kupujúcich mimo územia ČR

V prípade, že kupujúcim objednaný tovar má byť doručený mimo územia Českej republiky, dochádza k nasledujúcim úpravám obchodných podmienok a kúpnej zmluvy. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho okamihom uzavretia záväznej objednávky. Predávajúci splní svoju povinnosť dodať tovar, hneď ako odovzdá tovar k dispozícii kupujúcemu k jeho vlastnej preprave v niektorej zo svojich prevádzok (skladov) alebo tovar odovzdá k preprave prepravcovi, ktorého predávajúcemu určí kupujúci. Kúpnu cenu za tovar uhradí kupujúci pri jeho odovzdaní. Náklady na prepravu uskutočnenú kupujúcim určeným prepravcom do miesta stanoveného kupujúcim nesie predávajúci. Nebezpečie náhodnej straty alebo zhoršenia tovaru, ako i akékoľvek dodatočne vzniknuté náklady, prechádzajú z predávajúceho na kupujúceho okamihom odovzdania tovaru kupujúcemu alebo odovzdaním tovaru prepravcovi určenému kupujúcim. Ak nebude tovar kupujúcim pri odovzdávaní prevzatý (vyzdvihnutý) a/alebo mu nebude odovzdaný pre nezaplatenie kúpnej ceny, prechádza vlastnícke právo späť na predávajúceho po tom, ako mu bude tovar vrátený.

Predávajúci nezodpovedá za preclenie tovaru k dovozu do inej krajiny alebo za úhradu ciel, daní a iných poplatkov súvisiacich s dovozom tovaru do krajiny určenej kupujúcim. Kupujúci je povinný zaistiť všetky náležitosti súvisiace s dovozom tovaru, najmä je povinný splniť všetky oznamovacie povinnosti a povinnosť uhradiť príslušné clá, dane a iné poplatky, ktoré súvisia s dovozom tovaru, a to v súlade s právnym poriadkom príslušnej cieľovej krajiny.

Pre posúdení všetkých ustanovení uzatvorenej zmluvy a pre prípadné spory z tejto zmluvy je rozhodné právo Českej republiky. Aplikácia jednotného kúpneho práva OSN (Dohoda o zmluvách pre medzinárodný predaj tovaru zo dňa 16. 4. 1980) je vylúčená.

Dodavatelem pro podnikatele plátce DPH je TOMKET Export s.r.o. DIČ CZ05401674. Kupující právnická osoba je v místě dodání pneumatik zodpovědná za případné recyklační poplatky.

10. Účinnosť

Účinnosť týchto všeobecných obchodných podmienok nastáva dňom 1. januára 2004.

11. Politika kvality a ochrany životného prostredia

Vedenie spoločnosti sa zaväzuje podporovať túto politiku, dbať o optimálne poskytovania a používania potrebných zdrojov a vytvárať potrebné podmienky pre trvalé udržiavanie a zlepšovanie systému integrovaného manažérstva podľa požiadaviek noriem ISO 9001 a STN EN ISO 14001.

Spokojnosť ľudí spojených s naším podnikom je závislá na kvalite nami poskytovaných služieb:

Zákazníci:

Pre firmu je zákazník najdôležitejšie inštancií, a preto je na splnenie jeho požiadaviek a prianí generované najvyššie možné úsilie. Zákazníka presviedčame kvalitou a rýchlosťou svojich služieb. Snažíme sa o poskytnutie čo najlepšieho zákazníckeho servisu v rámci nášho ústretového prístupu k zákazníkom.

Naši pracovníci:

Ponúkame stabilné pracovné prostredie, kde sa oceňuje obetavosť a výborný pracovný výkon. Dôležité pre nás je pravidelné zvyšovanie kvalifikácie, lojálnosti, vernosti a spokojnosti našich pracovníkov.

Naši partneri:

Majú našu plnú dôveru ohľadom kvality a spoľahlivosti nimi poskytovaných služieb. Ich stopercentnú podpora je pre našu celkovú úspešnosť jeden s najdôležitejších činiteľov. Dôraz je kladený na dlhodobú spoluprácu s našimi partnermi. Naša spoločnosť má nastavené postupy pre pravidelnú hodnotenie našich dodávateľov, čo zaisťuje dlhodobú kvalitnú spoluprácu.

Naša spoločnosť:

Naša spoločnosť sa hlási k dôslednému plneniu v rámci sociálnej zodpovednosti a zodpovednosti za životné prostredie, pretože zabezpečenie zdravia a spokojnosti svojich zamestnancov a priaznivé pôsobenie na životné prostredie považuje za svoju porioritní zodpovednosť pri ceste za profitom. Zaväzujeme sa plniť platné ustanovenia všetkých právnych predpisov a iných záväzkov súvisiacich s ochranou životného prostredia. Preventívnym prístupom sa podieľame na zlepšovanie vplyvu spoločnosti na životné prostredie.

12. Značenie pneumatík EÚ štítky

Od 1. novembra 2012 sú podľa nariadenia EÚ 1222/2009 všetky pneumatiky predávané v Európe označené štítkom s informáciami o troch základných vlastnostiach pneumatiky. Nariadenie sa týka pneumatík pre osobné, úžitkové a nákladné vozidlá. Z nariadenia sú vyňaté najmä protektorované pneumatiky, pneumatiky na motocykle, profesionálne offroad pneumatiky, pretekárske pneumatiky, pneumatiky s hrotmi, pneumatiky určené výhradne pre vozidlá registrované prvýkrát pred októbrom 1990, pneumatiky s nižšou konštrukčnou rýchlosťou ako 80 km / h, pneumatiky s priemerom menším než 254 mm a väčším ako 635 mm a pneumatiky vyrobené pred 1. júlom 2012.

13. Označenie pneumatík

Pneumatiky označujeme podľa podkladov dodaných od výrobcov a za prípadné chyby nenesieme zodpovednosť.

Označenie DOT vyjadruje starobe pneumatiky, respektíve jej výrobné týždeň a rok. Označenie sa môže líšiť podľa jednotlivých dodávok.

Obchodné podmienky | Kontakt | Alternatívne rozmery | Fotogaléria | Testy pneumatík | Značky | Pneuservisy | Partneři
Facebook | Google+ | YouTube | TOMKET Tires


www.PNEU.sk, TOMKET s.r.o.
Vojtěšská 245/1, Praha 1, 110 00, Česká republika, IČ: 25123998, DIČ: SK4020451523